بانك معماري
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک های مفید
[ ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ ] [ ۰۱:۰۷:۰۳ ] [ ليلا ]

 تعادل در فضا چيست؟
 امروز قصد داريم به بخش كوچك از تعادل در فضا را باهم ياد بگيريم كه چي هست! آيا تابهحال مواجه شدين با خونه اي كه همه چيش سر جاشه همه چيش خوبه ولي انگار يه  چيزي كم داره! يه جورايي به دل نميشينه خيلي ساده بايد بگم كه اون خونه تعادل نداره تعادل اصن چي هست؟ تعادل به معني پاسخگويي به كليه نيازها و الزامات در خانه است  تعادل ساختمان را به خانه تبديل ميكند آيا تعادل همون تقارنه؟ بايد بگم ك خير ممكن در يه دكوراسيون خانه تعادل باشه ولي اثري  از تقارن نباشه و در عين حال برعكسشم صدق ميكند

دانلود - 2000 تومان

موضوعات مرتبط: معرفي معماران بزرگ ايران

برچسب‌ها: چگونه طراحي دكوراسيون داخلي كنيم،

ادامه مطلب
[ ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ] [ ۱۲:۰۰:۴۷ ] [ ليلا ]

دﯾﻮار ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮔﭽﯽ  
-ﺗﻮﻟﯿﺪات 1 ﻧﻮع :
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ
ردﯾﻒ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ
ﻣﻘﺪار واﺣﺪ
 ﮔﭽﯽ ١ ﻗﻄﻌﺎت دﯾﻮار ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ  اﺑﻌﺎد 666×500×80 ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم24 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ووزن ﻣﺮﺑﻊ 356/4  ﻫﺰارﻣﺘﺮ   
-ﺗﻮﻟﯿﺪ 2 ﻓﺮآﯾﻨﺪ :          
-ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ 3 وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ،ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ وﺷﺮاﯾﻂ : 1- ﺗــﻮزﯾﻦ ﮔــﭻ:   در اﯾــﻦ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﮔــﭻ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﭘﻮدرﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان 20               ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﻠﻮك ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﺳـﮑﻮل وزن ﻣـﯽ ﺷـﻮددر ﻫـﺮ          24     ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻠﻮك ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﺗـﻮزﯾﻦ ﻣـﯽ ﮔﺮدد. 2-   ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن :             83 در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﺻـﺪ وزن ﮔـﭻ آب ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه وﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺨﻠـﻮط ﮐـﻦ دو ﻣﺤـﻮره ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺗﻬﯿـﻪ                 ﺗﺎ3 دوﻏﺎب در ﻃﯽ ﮔﯿﺮد 5  دﻗﯿﻘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ  . 3- ﻗﺎﻟﺒﺰﻧﯽ) ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﯾﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي :(دوﻏﺎب ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن    24        ﮔﭻ ،ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺟﮏ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ آﻧﺮادرون ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﻋـﺪدي    ﺗﻮﻟﯿـﺪ       4         ﺑﻠﻮك ﮔﭽﯽ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن دﻗﯿﻘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﯿﻠﻨﺪر ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﻠﻮﮐﻬﺎ از ﻗﺎﻟﺐ   ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪاﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن در ﮔﯿﺮ ﮐـﺮدن ﭼﻨﮕﮑﻬـﺎي ﺟﺮﺛﻘﯿـﻞ ﺑـﺮاي اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻠﻮﮐﻬـﺎ ﺑـﺮوي واﮔﻨﻬـﺎ                 ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 4-       ﺨﺸﮏ ﮐﺮدن:             ﭘﺲ از رﯾﺨﺘﻪ ﮔـﺮي ﻗﻄﻌـﺎت ﭘـﯿﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻪ آﻧﻬـﺎرا ﺟﻬﺖ ﺧﺸـﮏ ﮐـﺮدن             75 وﺗﺒﺨﯿـﺮ آب اﺿـﺎﻓﯽ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار درﺻـﺪ آب ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻮره ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ        .    50 ﺑﻠﻮﮐﻬﺎ در ﻃـﯽ 55 ﺗﺎ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮره را ﺑﺮروي واﮔﻨﻬﺎ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﺧﺸﮏ ﮐـﺮدن آﻧﻬـﺎ ﺻـﻮرت              ﮔﯿﺮد.
5-   ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي:           24 در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻠﻮك ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا               ز ﺗﺴﻤﻪ ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ ﺑـﺮاي ﺣﻤـﻞ وﻧﻘـﻞ وﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 4-  ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﺻﻠﯽ: ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ   ردﯾﻒ ﻣﻮاد اوﻟﯿـﻪ   اﺻﻠﯽ   ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ   ﻣﻘﺪار واﺣﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ 1  ﮔﭻ ﻧ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ،ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺰه ﺑﺎ دا 200 ﺑﻨﺪي ﻣﯿﮑﺮون ﺗﻦ 22/51 ﻫﺰار   2  ﺗﺴﻤﻪ ﻋــﺮض 16 ﭘﻼﺳــﺘﯿﮑﯽ،ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ  ﻣﺘﺮ 445/5 ﻫﺰار   -اﺻﻠﯽ ٥ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات )وﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه :(
ردﯾﻒ
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت وﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﺗﺄﻣﯿﻦ
1   85 ﺳﯿﻠﻮي ذﺧﯿﺮه ﺗﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل 11وارﺗﻘﺎع ﻣﺘﺮ3 ﻣﺘﺮ وﻗﻄﺮ  ١    ٢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ750  ﺑﺎﺳﮑﻮل 2 3  دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ ﺑ 600 ﺣﺠﻢ آب  ٢  ﻟﯿﺘﺮي ﺎﮐﻨﺘﺮل ﮐﻦ 4 ﻣﺨﻠﻮط    3 ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر ﮐﯿﻠﻮ وات ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم13 وﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺨﺰن  ٢   زن 5 دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻠﻮك   ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ دو ﻟﯿﺘﺮي ﺣﻔﺮه وﻣﮑﺎﻧﺰم  ٢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺳﻘﻔﯽ 6 ﺗﻦ4  ﺟﺮﺛﻘﻞ  ٣   ﮐﻦ 7 ﺧﺸﮏ    150 ﺗﻮﻧﻠﯽ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ درﺟﻪ ﺑﻪ 6×50 اﺑﻌﺎد واﮔﻦ38 ﻣﺘﺮ و  ١   ﺑﻨﺪي 8 ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ   ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻓﺸﺮده و  ١ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﮐﻦ 9 واﮔﻦ  ﺧﺸﮏ     ٤٨  2/5 × 2/5 ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰي 1 0 ﺗﺠﻬﯿﺰات   ١  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
 : -ﺗﻌﺪﺍﺩﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ٦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮﻣﺎﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮﺳﺎده ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻞ  1 0 3 12 12 42  
 -ﻧﯿﺎز 7 ﮐﻞ اﻧﺮژي ﻣﻮرد : ﺗﻮان ﺑﺮق)ﮐﯿﻠﻮوات( روزاﻧﻪ آب )ﻣﺘ ﻣﮑﻌﺐ ﺮ ( روزاﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ )ﮔﯿﮕﺎژول( 263

دانلود - 2000 تومان

موضوعات مرتبط: معرفي معماران بزرگ ايران

برچسب‌ها: مقاله ديوار، پيش ساخته گچي،

ادامه مطلب
[ ۱۸ آذر ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۵۹:۴۲ ] [ ليلا ]
گروه كارخانجات فتح ايران توليد كننده انواع كف كاذب است ، كه اين محصول در اندازه و جنس هاي متنوع توليد مي شود و فتح ايران با توانمندي توليد هرگونه پايه كف كاذب، توانسته است پاسخي مناسب براي نيازهاي گوناگون مشتريان خود داشته باشد. با استفاده از اين نوع كف به دفعات مي توان طراحي و فضاي داخلي را با هزينه و زمان اندك تغيير داد. از مزاياي آن مي توان موارد زير را برشمرد:دسترسي آسان به تمامي تاسيسات (برق، لوله كشي، كانالها و ...) از طريق بلند كردن آسان هر يك از پانلهاي كف كاذبرفع مشكلات مهندسي نصب و تاسيسات و طراحي در هر مرحله از بهره برداريامكان ايجاد اصلاحات و تغييرات مقتضي در كمترين زمان ممكن و كوتاه شدن زمان اتمام پروژهامكان جابجايي كليه تاسيسات به مكان دلخواه و قابليت جمع آوري و نصب مجددكاهش هزينه هاي ساخت نسبت به ساخت سنتيعدم نياز به لوله كشي يا سيم كشي عرضي و امكان ايجاد تهويه از كفكاهش هزينه تعميرات و نگهداريامكان تنظيم ارتفاع و رگلاژ تا 3+ سانتيمتركاهش وزن سازه و بار مرده ساختماننوع روكش كف كاذب بستگي به سفارش مشتري و همچنين محيطي دارد كه كف كاذب در آن استفاده مي شود ..بطور مثال در محيطهايي مثل اتاق سرور و اتاق كنترل بايد حتما از كفپوشهاي با خاصيت آنتي استاتيك استفاده كرد و يا در محيط هاي بيمارستاني و لابراتوارها بايد حتما از كفپوش هاي مخصوص clean room استفاده شود. انواع كفپوش هاي مورد استفاده روي كف كاذب به شرح زير است:كفپوش HPLكفپوش PVCسنگسراميكموكت دانلود - 2000 تومان

موضوعات مرتبط: معرفي معماران بزرگ ايران

برچسب‌ها: كف كاذب،

ادامه مطلب
[ ۱۸ آذر ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۵۵:۳۷ ] [ ليلا ]

درحالي كه سيلهاي سالانه همواره تهديدي به جان بشر و موقعيت زندگي آنها بوده برخي از طراحان آخرين راه حل خود را در قالب خانه‌هايي ارائه داده‌اند كه براساس سطح آبهاي زيرزميني بلند و كوتاه مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، طي هفته هاي گذشته بارانهاي سيل آسا در بريتانيا جاده ها و بيش از 900 خانه را غرق آب كرده و موجب شده كه صدها نفر قادر به بازگشت به خانه خود نباشند.

سازمان محيط زيست اين كشور هشدار داده است كه خطر سيل در سراسر كشور هنوز در سطح بالايي وجود دارد و نقاط بسياري در انگلستان و ولز در معرض تهديد سيل هستند.


http://up.iranshahrsaz.com/uploads/iranshahrsaz.com_image_a02af.jpg

اين خانه هاي شناور درحال ساخت در كرانه هاي روزدخانه تيمز در باكينگهامشاير هستند كه وقتي كه سطح آب رودخانه بالا بياييد ، اين خانه مي تواند خود را بلند تر كند .

اكنون مقامات به دنبال راه حلهايي براي رويارويي با سيلهاي مكرر هستند، درميان اين راه حل ها ساخت خانه هايي قرار دارد كه همزمان با بالا آمدن سطح آب بلند تر مي شوند .

اوايل سال جاري بريتانيا از يك گروه از معماران خواست كه نخستين نوع از اين خانه ها را در كرانه رودخانه تيمز در باكينگهامشاير بنا كنند. اين خانه ها كه جايگزين ساير املاك شده اند در خشكي بنا مي شوند اما وقتي كه سطح آب رودخانه زياد شود قادر هستند كه همزمان با آن بلندتر شده تا ساكنان آن همواره خشك بمانند.

اين خانه ها تنها يكي از ايده هايي است كه سازمان محيط زيست به عنوان سرمايه گذاري در فناوريهاي جديد عليه سيل مدنظر قرار داده است.

توني آندريشوسكي مهندس خطر سيل اظهار داشت كه اين سازمان علاقمند به بررسي راه حل ساير كشورها براي سيلهاي مكرر است كه اين امر درمورد هلند ويژه تر است چرا كه اين كشور به عنوان يكي از پيشگامان فناوريهاي مديريت سيل شناخته مي شوند.


http://up.iranshahrsaz.com/uploads/iranshahrsaz.com_image-1-_52bc2.jpg

« نماي نهايي اين خانه ها كه به عنوان يكي از راه حلهاي مقابله با سيلهاي مكرر درنظر گرفته شده اند »

براي مثال خانه ها در كشورهايي چون تايلند، برمه، هند و بنگلادش كه همگي مستعد قرار گرفتن در خطر سيلها فاجعه بارهستند، روي چوب ساخته مي شوند. اما طراحي ساختمانهاي شيك به عنوان يكي از اين راه حل ها عملا امري نادر بوده است، اگرچه نمونه طراحي هاي مختلفي در آلمان، كانادا و آمريكا وجود دارد.

http://up.iranshahrsaz.com/uploads/iranshahrsaz.com_image-2-_8da5a.jpg

 « نماي داخلي خانه هاي مقاوم دربرابر سيل »


اين پروژه كه با عنوان پروژه باكا فعاليت مي كند در حال ساخت و ساز اين خانه است تا نخستين خانه شيك بريتانيا را كه در برابر سيل مقاوم است ارائه كند.

اين خانه به نوعي طراحي شده كه حتي اگر سطح آب بسيار بالا بيايد هيچ آبي به داخل نفوذ نمي كند و ساكنان مي توانند هنگام سيل در خانه خود اقامت داشته باشند و محل زندگيشان را ترك نكنند.

اين خانه داخل يك آبگير كوچك قرار دارد، وقتي كه سيل رخ مي دهد اين آبگير پر شده و خانه به همان ترتيب بالا مي رود.

تمام لوله ها، هواكشها و سيمها براي آب ، برق و گاز و حتي فاضلاب انعطاف پذير است و طوري طراحي شده كه وقتي خانه چندين متر از موقعيت عادي خود بالاتر رفت هيچ سوء كاركردي در آنها مشاهده نشود.

گفته شده است كه هزينه ساخت اين خانه ها تنها 20 درصد بيشتر از ساخت يك خانه عادي با همين اندازه است.


موضوعات مرتبط: مقالات مختلف معماري ( خارجي )

برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
[ ۱۷ شهريور ۱۳۹۳ ] [ ۰۳:۱۳:۲۲ ] [ ليلا ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ]
<< ........ >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

من ليلا انهاري كارشناس معماري هستم و علاقه ي زياد به معماري باعث راه اندازي اين وبلاگ جهت بحث و افزودن به اطلاعات عمومي خود و دوستان شده ام
لینک های مفید
امکانات وب